Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden  BVFRANK b.v.
Oude Leidseweg 123, 3533 KK Utrecht
KvK 69142076

1 juli 2017

 

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere tussen opdrachtgever en BVFrank b.v. gesloten of te sluiten overeenkomst en / of uitgebrachte offertes.
2. Wanneer deze voorwaarden deel gaan uitmaken van een tussen opdrachtgever en BVRANK gesloten overeenkomst, zullen zij tevens en te allen tijde van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

 

Artikel 2: AANBIEDINGEN

1. Alle offertes van BVFrank b.v. zijn vrijblijvend. Indien het vrijblijvende aanbod van BVFRANK bv wordt aanvaard, heeft BVFRANK bv het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen. Aanvaarding geschiedt schriftelijk.
2. Overeenkomsten en / of aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging door BVFrank bindend.
3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de levering, de kostprijs van bestelde / gebruikte goederen / materialen / vloeistoffen stijgt en / of door overheid en / of vakorganisatie wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premies sociale voorzieningen is BVFRANK gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door BVFrank en / of haar toeleveranciers worden uitgegeven en in werking getreden, dan is BVFRANK gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
5. Eventuele heffing van de overheidswege alsmede kosten die BVFRANK maakt ter voldoening aan voorschriften in gevolge de Wet Chemische Afvalstoffen, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 3: INSCHAKELING DERDEN

1. BVFRANK is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

 

Artikel 4: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat BVFrank tijdig kan beschikken:
– Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen)
– Opdrachtgever overlegt hierover met BVFRANK, indien deze dit nodig acht
– Over het terrein, het gebouw, het object of anderszins waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
– Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en hulpmiddelen.
– Over aansluitmogelijkheden voor de voor het werk benodigde elektrische machines, verlichting en dergelijke.
2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water etcetera, zijn voor rekening van opdrachtgever en zullen separaat in rekening worden gebracht.
3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden, die niet tot het werk van BVFRANK of haar ingeschakelde derden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het door BVFrank uit te voeren werk hierdoor geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 5: VERZEKERING

1. Opdrachtgever verzekert het werk vanaf aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een primaire CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging , door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig 932:Boek 7 BW., tegen een zodanig bedrag dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervangen van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. Deze primaire CAR-verzekering prevaleert boven andere verzekeringen, dus de primaire CAR-polis wordt als eerste aangesproken.
2. De primaire CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met eigen risico kan voor BVFRANK nimmer meer bedragen dan 1% van de aanneemsom per geval met een maximum van € 2.250,00. Opdrachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van BVFRANK.
3. De verzekering omvat tenminste:
– het werk, alsmede de bijkomende werken, meerwerk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en / of hulpwerken en / of hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk gebruikte objecten;
– het risico van schade die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande eigendommen van de oorspronkelijke opdrachtgever;
– het risico van schade die door de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan derden (een zogenaamde WA- (aansprakelijkheids-) clausule;
4. Opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.
5. BVFRANK is te allen tijde gerechtigd inzage van de polis, de algemene polisvoorwaarden en de clausule te verkrijgen.
6. Opdrachtgever zal, in welke hoedanigheid dan ook en / o zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van BVFRANK.

 

Artikel 6: LEVERING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1. Opgegeven levertijden en / of opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel bedoelde tijden / termijnen dient BVFRANK altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt BVFRANK niet in verzuim.
2. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt ieder gedeelte als een apart werk beschouwd.
3. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn de zaken aan opdrachtgever op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van opdrachtgever komt, behoudt BVFRANK zich, nadat zij opdrachtgever in gebreke heeft gesteld en de in de gebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen, die ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, bestens kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van opdrachtgever, de volledige aanneemsom / prijs, te voldoen, onverlet.
4. BVFRANK is bevoegd om terzake van de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid van deze te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.
5. Indien de termijn, waarbinnen het werk dient te worden opgeleverd, uitgedrukt is in werkdagen wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende of door de overheid, dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- en feestdagen, vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd.
6. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is, zoals omschreven in het vijfde lid van dit artikel, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
7. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, BVFRANK het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft BVFRANK recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden.
8. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van opdrachtgever komen, dienen de daaruit voor BVFRANK voortvloeiende schades en onkosten door de opdrachtgever te worden vergoed.

 

Artikel 7: MEER- EN MINDERERK

1. De werkzaamheden van BVFRANK zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.
Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden:
-Indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
-Indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;
-Indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;
2. Indien na de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaalbedrag van het minderwerk dat
van het meerwerk overtreft, heeft BVFRANK recht op een bedrag gelijk aan tien procent van het verschil van deze totalen.
3. Indien werkzaamheden van BVFRANK geen normale doorgang kunnen vinden, ten gevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle kosten ten gevolge hiervan voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft verricht, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van BVFRANK.
2. Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door opdrachtgever reeds betaalde materialen, indien en voor zover door opdrachtgever andere, ook latere geleverde materialen onbetaald blijven.

 

Artikel 9: MILIEU

1. BVFRANK zal bij diensten ter zake de afvalverwijdering een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieu hygiënische aspecten. BVFRANK zal een afvalstoffenadministratie voeren.
2. BVFRANK zal voldoen aan eisen van het kwaliteitstaalsysteem, direct uitvloeisel fan de gemeenschappelijke verklaring inzake milieu hygiënische aspecten bij het overbrengen van afvalstoffen.
3. BVFRANK zal handelen conform voorschriften, wetten, verordeningen, maatregelen en besluiten, zoals door de gemeente, provincie, rijksoverheid, dan wel andere van overheidswege aangewezen organen is vastgesteld.
4. BVFRANK zal er voor zorg dragen dat alle afval op de afgesproken plaats van bestemming aankomt en niet op de grond, in het water, of iedere andere plaats, die niet is afgesproken. Indien dit laatste toch gebeurt, dan zorgt BVFRANK voor een milieu hygiënische verwijdering hiervan.
5. Opdrachtgever zal – zonder toestemming van BVFRANK – geen afval aanbieden anders dan in de overeenkomst is vastgelegd. Indien opdrachtgever zonder toestemming van BVFRANK meer ander afval aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld, dan komen de kosten welke BVFRANK hiervoor dient te maken volledig voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade, welke wordt geleden door BVFRANK of derden.

 

Artikel 10: KWALITEIT EN CONTINUITEIT

1. In de tussen opdrachtgever en BVFRANK te sluiten overeenkomst zullen normen worden vastgesteld, waaraan de prestatie van BVFRANK dient te voldoen. BVFRANK zal al dan niet tezamen met opdrachtgever, de handhaving en naleving van kwaliteit dienen tijdens, dan wel direct na afloop van de werkzaamheden te geschieden.
2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is aangegaan ziet BVFRANK er op toe, dat de voortgang van de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder onderbreken plaatsvindt.

 

Artikel 11: OPNEMINGEN EN GOEDKEURING

1. Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar mening van BVFRANK voltooid zal zijn, nodigt BVFRANK opdrachtgever schriftelijk uit om tot opneming over te gaan. De opneming geschied zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming vindt plaats door opdrachtgever in aanwezigheid van BVFRANK en strekt er toe te constateren of BVFRANK haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door opdrachtgever aan BVFRANK binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd onder vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid van dit artikel. In geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van de afkeuring vormen.
3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming de schriftelijke mededeling van lid twee door BVFRANK ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde dag na de opneming te zijn goedgekeurd.
4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan BVFRANK bij 9aangetekende) brief (met ontvangstbevestiging), een nieuw verzoek, het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan opdrachtgever richten. Voldoet opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid van dit artikel overeenkomstige toepassing.
5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
6. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring, vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12: BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
– Zal vanaf dat tijdstip aan opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonde dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
– Zal opdrachtgever van rechtswege gehouden aan BVFRANK te vergoeden alle door BVFRANK gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.
3. Daarnaast heeft BVFRANK te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is BVFRANK bevoegd tot nakoming van de jegens opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn, indien BVFRANK het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.
5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1. BVFRANK kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover deze aan haar grove schuld, grove nalatigheid en / of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/ of diens personeelsleden, die BVFRANK voor de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.
2. Indien zich in de geleverde zaak kennelijke materiaal- en / of fabricagefouten voordoen, die reeds op moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht BVFRANK zich die zaken kosteloos te vervangen. BVFRANK staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid. De te verwachten levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden, wordt de aansprakelijkheid van BVFRANK uit welke hoofde ook beperkt tot 10% van de prijs. Voldoening aan deze garantie geldt als enige volledige schadevergoeding.
4. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BVFRANK tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes maanden.
5. Indien door BVFRANK geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op dezelfde wijze gelden tussen BVFRANK en opdrachtgever.
6. Opdrachtgever verliest zijn rechten jegens BVFRANK, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart BVFRANK tegeniedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade, indien en voor zover:
– Voormelde schade is ontstaan door ondeskundigheid of met instructies van BVFRANK strijdig gebruik van de geleverde zaken door opdrachtgever;
– Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d., die door of namens opdrachtgever aan BVFRANK zijn verschaft en voorgeschreven.

 

Artikel 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID E.D.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, wordt de tussen opdrachtgever en BVFRANK gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder dat rechtelijke macht en zonder dat enige ingebrekestelling zal sijn vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan vereist, tenzij de curator of de bewind voerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 15: VEILIGHEID

1. In het kader van de eisen van de verkeersveiligheid dient BVFRANK de vereiste regelingen te treffen. BVFRANK zal de gewenste dan wel noodzakelijke veiligheidsvoorschriften bij de te leveren prestatie in acht nemen, zowel ten aanzien van het personeel als ten aanzien van de directe omgeving.

 

Artikel 16: GEHEIMHOUDING

1. BVFRANK zal geheimhouding betrachten ten aanzien van al hetgeen bij de uitvoering van de overeenkomst over opdrachtgever bekend is geworden.

 

Artikel 17: KLACHTENREGISTRATIE

1. BVFRANK houdt een klachtenregistratie bij, waarin schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd. Tevens wordt de aard van de klacht geregistreerd, de reactie naar de klager wordt vastgelegd en geregistreerd wordt die de klacht behandeld heeft.

 

Artikel 18: WANPRESTATIE / VERZUIM / OVERMACHT

1. In geval nakoming van datgene waartoe BVFRANK krachtens de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van BVFRANK en / of door BVFRANK voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en toeleveranciers, is BVFRANK gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever gedurende een door BVFRANK te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonde tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van een niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting van e ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval od andere voorvallen, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of niet of niet-tijde nakoming plaatsvindt bij BVFRANK, diens toeleveranciers, of derden, die door BVFRANK voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 19: ANNULERING / ONTBINDING

1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. Artikel 6: 265 e.v. BW of andere wettelijke betpalingen, en zijn annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen.
2. Annulering door opdrachtgever is slechts mogelijk, indien BVFRANK daarin toestemt. Alsdan is opdrachtgever aan BVFRANK deze zijn be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart BVFRANK ter zake.
3. Door opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21: BEVOEGDE RECHTER

1. Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en BVFRANK mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze gelden op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
2. Uitsluitend BVFRANK heeft het recht om desgewenst het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.